Segundo resolución da Xunta de Galicia con data 3 de xaneiro de 2013, ACREDITA ao centro NORFORMACIÓN SL para a impartición de los certificados de profesionalidade seguintes:

Administración e xestión

ADGD0108     Xestión contable e xestión administrativa para auditoría
ADGD0208   Xestión integrada de recursos humanos
ADGD0308   Actividades de xestión administrativa
ADGG0108   Asistencia á dirección
ADGG0208   Actividades administrativas na relación co cliente
ADGG0308   Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas
ADGG0408   Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

 

Artes gráficas

ARGN0210     Asistencia á edición
ARGN0110   Deseño de produtos editoriais multimedia

 

Comercio e marketing

COML0210     Xestión e control do aprovisionamento
COMT0110   Atención ao cliente, consumidor ou usuario
COMT0210   Xestión administrativa e financeira do comercio internacional
COMT0411   Xestión comercial de vendas

 

Electricidade e electrónica

ELES0110     Desenvolvemento de proxectos de infraestruturas de telecomunicación

 

Fabricación mecánica

FMEC0208     Deseño de caldeiraría e estruturas metálicas

 

Hostelería e turismo

HOTI0108     Promoción turística local e información ao visitante

 

Informática e comunicacións

IFCD0210     Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías Web
IFCT0109   Seguridade informática
IFCT0310   Administración de bases de datos
IFCT0509   Administración de servizos de internet
IFCT0510   Xestión de sistemas informáticos
IFCT0609   Programación de sistemas informáticos
IFCT0610   Administración e programación en sistemas de planificación

 

Instalación e mantemento

IMAR0109      Desenvolvemento de proxectos de instalacións de climatización

 

Imaxe e son

IMSV0209     Desenvolvemento de produtos multimedia interactivos

 

Matrítimo pesqueira

MAPN0610     Documentación pesqueira

 

Servizos socioculturais e á comunidade

SSCB0109     Dinamización comunitaria
SSCB0110   Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais
SSCE0110   Docencia da formación profesional para o emprego
SSCG0209   Mediación comunitaria

 

Transporte e mantemento de vehículos

TMVX10     Conselleiro de seguridade

 

Así mesmo NORFORMACIÓN SL tamén está inscrita para a impartición das especialidades seguintes:

 

Edificación e obra civil

EOCT02     Cálculo de estruturas planas e espaciais de aceiro

 

Imaxe e son

IMSM10     Deseñador gráfico dixital

 

Servizos socioculturais e á comunidade

SSCS20     Monitor de educación ambiental

 

Transporte e mantemento de vehículos

TMVC10     Axente de planificación de transporte

 

 

Norformación S.L., número 36H917 no Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego da Consellería de Traballo e Benestar.