ADGN049PO FISCALIDADE NA PEME
...
Modalidad

Teleformación

Colectivo al que va dirigido

DESEMPREGADOS/AS + OCUPADOS/AS

Plan

PLAN OCUPADOS

Sector

Finanzas y seguros

Centro impartidor

Localidad de impartición

Comienzo


Fecha límite de inscripción

30/08/2024

Fin


Duración

45 horas

Horario

Precio

precio :GRATUITO

Requisitos de acceso

  • Prioritario para persoas ocupadas, autónomas, traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais, ERTES, ES, e fixos descontinuos en períodos de non ocupación (a empresa ten que ter a sede fiscal en Galicia).
  • Persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego galego (dirección de intermediación laboral en Galicia).

En calquera caso, é necesario ter o domicilio fiscal en Galicia.

Objetivos del curso

Adquirir coñecementos dos diferentes tributos do sistema tributario español, incidindo especialmente naqueles aspectos que afectan as PEMES.

Contenidos

1. INTRODUCIÓN Á FISCALIDADE E AO DEREITO TRIBUTARIO.
   1.1. Conceptos básicos.
   1.2. Tributos e as súas clases.
   1.3. O feito impoñible.
   1.4. O pagamento.
   1.5. Exención e non suxeición.
   1.6. Obrigados tributarios.
   1.7. O domicilio fiscal.
   1.8. A base impoñible.
   1.9. A base liquidable.
   1.10. O tipo de gravame.
   1.11. A cota tributaria.
   1.12. O pago da débeda tributaria.
   1.13. Lexislación básica.
2. A FISCALIDADE DAS PEMES NA SÚA FASE DE CREACIÓN.
   2.1. Imposto sobre Actividades Económicas.
   2.2. Definición do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE).
   2.3. O feito impoñible.
   2.4. Actividades non suxeitas.
   2.5. Exencións.
   2.6. Cota tributaria.
   2.7. Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados.
   2.8. Definición do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (ITP e AJD).
   2.9. Transmisións Patrimoniais Onerosas.
   2.10. Operacións societarias.
   2.11. Actos Xurídicos Documentados.
3. RÉXIMES DE DETERMINACIÓN DOS RENDEMENTOS EMPRESARIAIS E PROFESIONAIS.
   3.1. Réximes de determinación para as persoas físicas.
   3.2. Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas (IRPF).
   3.3. Rendementos de Actividades Económicas no IRPF.
   3.4. Estimación directa normal.
   3.5. Estimación directa simplificada.
   3.6. Réxime de estimación obxectiva.
   3.7. Réximes de determinación para as persoas xurídicas.
   3.8. Estrutura do imposto: natureza e ámbito de aplicación.
   3.9. O feito impoñible: presunción de onerosidad.
   3.10. O suxeito pasivo.
   3.11. O domicilio fiscal.
   3.12. A base impoñible.
   3.13. Esquema liquidatorio do Imposto de Sociedades e do Gasto por Imposto sobre o Beneficio.
   3.14. A amortización.
   3.15. Provisións.
   3.16. Gastos deducibles.
   3.17. Gastos non deducibles.
4. O IMPOSTO SOBRE O VALOR ENGADIDO.
   4.1. Réxime xeral.
   4.2. Definición do IVE.
   4.3. Análise do funcionamento do IVE.
   4.4. Ámbito de aplicación.
   4.5. O feito impoñible.
   4.6. O suxeito pasivo.
   4.7. Pagamento do IVE.
   4.8. A base impoñible.
   4.9. O tipo de gravame.
   4.10. Réximes especiais.
   4.11. O réxime simplificado.
   4.12. Recarga de equivalencia.
5. O IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E SOBRE SUCESIÓNS E DOAZÓNS.
   5.1. O Imposto sobre Patrimonio.
   5.2. Feito impoñible.
   5.3. Suxeito pasivo.
   5.4. Base impoñible.
   5.5. Base liquidable.
   5.6. Pagamento do imposto.
   5.7. Cota íntegra.
   5.8. Exencións.
   5.9. O Imposto sobre Sucesións e Doazóns.
   5.10. Feito impoñible.
   5.11. Suxeito pasivo.
   5.12. Base impoñible.
   5.13. A base liquidable e reducións.

Personas destinatarias

  • Prioritario para persoas ocupadas, autónomas, traballadoras de cooperativas ou sociedades laborais, ERTES, ES, e fixos descontinuos en períodos de non ocupación (a empresa ten que ter a sede fiscal en Galicia).
  • Persoas desempregadas inscritas no servizo público de emprego galego (dirección de intermediación laboral en Galicia).

En calquera caso, é necesario ter o domicilio fiscal en Galicia.

Certificado que obtendré

Título homologado polo Ministerio de Traballo e Economía Social.

Archivos

Financiado por:

Contacta con nosotr@s

Si eres un usuario registrado, debes iniciar sesión para rellenar tus datos personales de forma automática.
Recuerda que puedes inscribirte en una o en varias acciones formativas.

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Puedes obtener más información y configurar tus preferencias aquí.